Door naar hoofdmenu
Verkoopvoorwaarden
Voorwaarden, bestellingen, retouren en garantie

A) Algemene verkoopvoorwaarden
De algemene verkoopvoorwaarden in dit document zijn zonder onderscheid geldig voor alle verkooptransacties die Elenos Srl met haar klanten afsluit.

Grens
Bestellingen die door Klanten worden geplaatst, moeten altijd schriftelijk worden verzonden, waarbij een eventuele mondelinge, ook telefonische bestelling altijd wordt gevolgd door een schriftelijke bevestiging van de verzending van de Bestelling.
Bestellingen ontvangen door Elenos Srl en ondertekend door de klant worden als geaccepteerd beschouwd als Elenos Srl binnen 30 dagen na ontvangst zijn toestemming aan de klant toont; de termijn van 30 dagen wordt geaccepteerd door de klant die de bestelling verzendt, is ook bindend bij overeenkomst tussen de partijen en wordt afgerond wanneer Elenos Srl de juistheid van de bestelling controleert en de mogelijkheid biedt om de producten of diensten te leveren die specifiek door de klant zijn gevraagd.
Bestellingen die door Elenos Srl worden ontvangen, worden in ieder geval als bevestigd en geldig geaccepteerd beschouwd binnen de exacte limieten van de voorwaarden die zijn opgenomen in haar officiële prijslijst; elke wijziging aan de prijs, de garantie of de uitvoeringsvoorwaarden van het contract, moet medeondertekend worden in een speciale clausule door Elenos Srl, die daarentegen binnen 30 dagen na het verzenden van de schriftelijke bevestiging aan de Klant de Bestelling kan annuleren zonder enige boete, compensatie of verplichting van welke aard dan ook jegens de Klant, niettegenstaande de teruggave van een betaalde aanbetaling, zonder rentekosten.
Indien Elenos Srl binnen de uitvoeringsvoorwaarden van de overeenkomst niet over de totale hoeveelheid door de Klant bestelde producten beschikt, heeft zij het recht tot gedeeltelijke uitvoering over te gaan, aangezien dit voortaan van algemeen belang wordt geacht voor de contractpartijen. De overeenkomstige prijs wordt aanvaard door de klant van het bedrag dat aanwezig is in de officiële prijslijst, verminderd met 10% die door de partijen unaniem als voldoende wordt beschouwd, op voorwaarde dat het resultaat van deze kwantificering de oorspronkelijke prijs van de bestelling niet overschrijdt.
Elke toevoeging, annotatie, bijlage, enz. aan de Bestelling is niet geldig tenzij de uitdrukkelijke handtekening van Elenos Srl onderaan de pagina is opgenomen.
Het is niet toegestaan ​​om nieuw te leveren materiaal toe te voegen op verzoek van een klant met betrekking tot een bestelling die al is verzonden en bevestigd door Elenos Srl, aangezien de klant op elk moment een nieuwe bestelling kan plaatsen in overeenstemming met de eerste paragraaf, die los staat van de vorige orde, ook al is deze teleologisch of praktisch verbonden met dezelfde orde.
Als de levering van de producten en/of de effectieve levering van de dienst die in de Bestelling is inbegrepen, niet mogelijk is volgens de overeengekomen voorwaarden door toedoen of schuld van de Klant, moet de Klant de verhoogde kosten dekken die worden berekend door Elenos Srl nadat deze laatste heeft geproduceerd de documentatie waaruit de verhoogde leveringskosten blijken, vermeerderd met 10% als overeengekomen boete; indien de levering en/of de dienst door de klant aan Elenos Srl wordt geweigerd of permanent onbekwaam wordt gemaakt, kan deze laatste de bestelling ad nutum annuleren door de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, waarbij het volledige bedrag van de betaalde aanbetaling wordt ingehouden en de partijen een verdere betalingsverplichting nog steeds als een boete van de klant aan Elenos Srl ten bedrage van 20% van de resterende prijs.
Indien de levering van de producten en/of de effectieve verlening van de dienst in de Bestelling niet, zelfs niet gedeeltelijk, door Elenos Srl wordt gedaan, of met een vertraging van meer dan 90 dagen ten opzichte van de overeengekomen datum, kan de Klant de Bestelling ad nutum annuleren door Elenos Srl schriftelijk op de hoogte te stellen, die de eventueel geïnde aanbetaling moet terugbetalen en de Klant moet vergoeden voor de eerder in overeenstemming met laatstgenoemde becijferde schade voor een bedrag van 3% van de prijs van de Bestelling. Al het bovenstaande is van toepassing met uitsluiting van alle gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder stakingen, oorlogen, branden of natuurrampen, die Elenos Srl vrijwaren van alle verantwoordelijkheid. Elenos Srl is geen vergoeding verschuldigd in het geval van een vertraging van minder dan 90 dagen bij de uitvoering van de Bestelling ten opzichte van de overeengekomen datum, en de annulering van de eigenlijke Bestelling door de Klant is niet toegestaan.
Wijzigingen in de bedrijfsnaam van de klant, zijn liquidatie of faillissement, de definitieve veroordeling die de klant heeft ondergaan in verband met misdaden tegen eigendom of het openbaar bestuur, evenals het niet betalen van de aanbetaling of andere overeengekomen aanbetalingen, geven Elenos Srl de recht om de bestelling op te schorten voor maximaal 60 dagen, toegekend aan de klant om passende garanties voor de uitvoering te bieden, vrij te beoordelen door Elenos Srl, aan wie de onbetwistbare bevoegdheid om de bestelling te annuleren echter wordt verleend, na schriftelijke kennisgeving aan de Klant, met inhouding van een eventueel gestort voorschot.

C) Prijzen
Niettegenstaande de bepalingen van punt A3), zijn de prijzen van de Bestellingen die, uitgedrukt in euro, ten opzichte van de officiële prijslijst die van kracht is op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst. Voor bestellingen ontvangen door buitenlandse klanten uitgedrukt in verschillende valuta's van Euro, behoudt Elenos Srl zich het recht voor om de vooraf gekozen betalingsvaluta op de orderbevestiging te vermelden met verwijzing naar de leveringsdatum.

D) Betalingsvoorwaarden
De betaling moet rechtstreeks op het adres van Elenos Srl worden gedaan in het formulier en volgens de overeengekomen voorwaarden. Niettegenstaande de uitdrukkelijke overeenkomst die is medeondertekend door Elenos Srl, kan de Klant de prijs van zijn Bestelling niet rechtstreeks aan agenten of werknemers van Elenos Srl betalen buiten de maatschappelijke zetel van Via G. Amendola n. 9, Poggio Renatico – Ferrara – Italië.
In het geval van een betalingsachterstand die toe te schrijven is aan de Klant, is deze verplicht om Elenos Srl wettelijke rente te betalen, berekend op basis van de bepalingen van Wetsbesluit, 9 oktober 2002 nr. 231 vanaf de vervaldatum van de factuur.
In het geval dat de gemaakte overeenkomsten voorzien in een geheel of gedeeltelijk uitstel van betaling met betrekking tot de levering van de producten, is de klant verplicht om Elenos Srl een passende garantie voor de nakoming ervan te verstrekken door een speciale bank- of verzekeringsgarantie op het moment van eerste verzoek daarvan, voor het bedrag van de nog verschuldigde bedragen. Als de bovengenoemde garantie niet wordt verstrekt, machtigt Elenos Srl om de bestelling te annuleren en de aanbetaling als boete in te houden.
E) Garantie:
De producten die door Elenos Srl aan de klant worden verkocht, worden gedekt door een garantie van 24 maanden vanaf de FOB-datum van verzending door Elenos Srl; deze garantie dekt zowel de klant als eventuele volgende kopers van het product, zolang het in uitstekende staat wordt gehouden, en dekt alle soorten fouten als gevolg van defecte onderdelen van het product zelf. Een essentiële voorwaarde om de door Elenos Srl verstrekte garantie effectief te laten werken, is de registratie van het product door de klant via de website www.elenos.com/product-registration/.
De klant aanvaardt uitdrukkelijk de uitsluiting van Elenos Srl van de garantie van alle fouten veroorzaakt door elektrische schokken, onjuiste voedingsspanningen, nalatigheid, onzorgvuldigheid of onkunde door de klant, reparaties, onderhoud of controles uitgevoerd door onbevoegd personeel, installatie of vervanging van originele onderdelen met onderdelen, systemen of reserveonderdelen die niet rechtstreeks door Elenos Srl of haar geautoriseerde distributeurs zijn geleverd, gebruik van andere producten dan de beoogde en enige actie of feit toegeschreven aan derden die de beschikbaarheid van de producten hebben gekregen, of zonder dat de klant zich daarvan bewust is , nadat laatstgenoemde de levering van de producten heeft ontvangen.
De klant is verantwoordelijk voor de installatie, het onderhoud en de inspectie van de producten, evenals het controleren of de klimatologische en omgevingsomstandigheden waarin de producten worden geplaatst voor hun gebruik geschikt zijn en de werking niet in gevaar brengen, alles volgens de instructiehandleiding van Elenos Srl geleverd met het gekochte product. Indien de klant zich niet houdt aan de instructies in de handleiding en de minimale zorgvuldigheid vereist van normale gebruikers van de apparatuur, wordt de door Elenos Srl verleende garantie ongeldig en neemt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor het risico en de eventuele schade door de producten.
De garantie sluit uitdrukkelijk de schade uit die door de producten wordt geleden als gevolg van branden, overstromingen of andere natuurrampen, oorlogen, opstanden en in alle gevallen waarin de producten een materieel voorwerp van een misdrijf zijn.
De garantie sluit ook uitdrukkelijk schade uit die wordt geleden door producten na de levering van de goederen door Elenos Srl aan de vervoerder, waarbij de klant verantwoordelijk is voor alle risico's die verband houden met het transport, waarvan de tijdschema's, kosten en methoden worden gekozen en gedekt door de klant.
Onderhoud en vervanging van defecte onderdelen van producten worden uitsluitend uitgevoerd volgens deze garantiebepaling door de volgende partijen: a) Ingenieurs die werkzaam zijn binnen de Elenos Srl after-sales service; b) Elenos Srl gekwalificeerd kenniscentrum; c) Ondersteuningsfaciliteiten geleverd door Partners of door de Elenos Srl Reseller. De volledige lijst is te vinden op https://www.elenos.com/excellence-centres/.
Als de klant een defect tegenkomt terwijl de garantie van kracht is, moet hij onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving sturen naar Elenos Srl en het product op eigen kosten naar Elenos Srl of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde Elenos Srl-centrum sturen; Indien het door de Klant gekochte product binnen de categorie van producten met beperkte mobiliteit valt (gewicht meer dan 50 kg), zal het onderhoud of de vervanging van het defecte onderdeel plaatsvinden op de plaats waar de apparatuur zich bevindt door een monteur van de dichtstbijzijnde gekwalificeerde Elenos Srl-centrum. Al het bovenstaande is geldig niettegenstaande het oordeel van de door Elenos Srl aangestelde ingenieur van het bestaan ​​van een van de gevallen van uitsluiting van de hierboven vermelde garantie.
Nieuwe componenten die worden gebruikt voor vervanging van defecte onderdelen met een garantie van 24 maanden, hebben een autonome originele garantie van 6 maanden, afgegeven door Elenos Srl vanaf de dag van vervanging. Deze garantie heeft alleen betrekking op vervangende onderdelen en is alleen geldig als de vervanging is gemaakt door Elenos Srl of een erkend centrum met betrekking tot komma 6 en 7. Voor de andere componenten wordt de oorspronkelijke garantie niet onderbroken, maar is beschikbaar tot zijn normaal einde. Als de vervanging niet is uitgevoerd door een Elenos Srl of een van zijn gekwalificeerd centrum, wordt er geen garantie verleend aan de klant, dit zal zijn voor schade met betrekking tot het gewijzigde onderdeel of andere componenten. Zoals we weten, zijn alle producten van Elenos Srl originelen in al hun onderdelen en is hun functionaliteit perfect gebalanceerd door de interactie van elk van hen. Het wijzigen of bijwerken van een van deze componenten, indien niet uitgevoerd door geautoriseerde personen zoals beschreven in komma 6, kan de juiste functionaliteit van de producten beïnvloeden en zal een negatief effect hebben op de door Elenos Srl afgegeven garantie.
Indien de klant na het einde van de garantie om vervanging van een beschadigd onderdeel vraagt, wordt een nieuwe garantie van 6 maanden vrijgegeven voor en alleen voor het vervangen onderdeel. Deze garantie is alleen beschikbaar als de vervanging wordt uitgevoerd met betrekking tot de komma 8: In al deze gevallen zal de vervanging door Elenos Srl uiteraard door de klant worden betaald volgens de voorwaarden die eerder door de onderdelen werden gehanteerd.
Als de vervangen onderdelen remmen binnen de nieuwe garantievoorwaarden van 6 maanden, vervalt de garantie als de schade is veroorzaakt door een ander onderdeel dat niet onder de garantie valt of door andere eerder defecte onderdelen die door Elenos Srl aan de klant zijn gesignaleerd en de klant dit niet heeft gedaan. hun vervanging goedkeuren.
Elenos Srl verkoopt producten die de stand van de techniek zijn in zijn werkgebied en ze worden periodiek vervangen door nieuwe producten die voortdurend nieuwe functies bieden die zijn afgeleid van de technologische evolutie van omroep; Als gevolg hiervan zijn alle onderdelen onderhevig aan afschrijving en kan Elenos Srl de vervanging van die onderdelen garanderen met betrekking tot het door de klant gekochte product voor een periode van 45 maanden vanaf de dag van aankoop. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk vastgelegd en aanvaard door de klant.
Voor elke bestelling met als doel "Gebruikt" materiaal, is er geen garantie voor die artikelen, en de klant, op de hoogte gebracht van deze eigenaardigheid, accepteert deze niet-beschikbaarheid van garantie. De onderdelen stemmen ermee in om in alle materialen die bekend staan ​​als "Gebruikt" alle gereviseerde producten en componenten op te nemen, of die producten of onderdelen die niet meer beschikbaar zijn voor verkoop of achtereenvolgens herwerkt zijn door Elenos en/of zijn geautoriseerde gekwalificeerde centra.

F) Vrijstelling van aansprakelijkheid
De klant erkent vooraf door Elenos Srl geïnformeerd te zijn over alle veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van de gekochte producten en de daaruit voortvloeiende gevolgen in termen van schade aan de gezondheid, milieuvervuiling, enz. en verklaart daarom schadeloos te stellen en schadeloos te stellen. Elenos Srl tegen elk verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt aan derden, inclusief werknemers, door het onjuist gebruik van de gekochte producten.

G) Geheimhoudingsverplichtingen
De producten, diensten, software, licenties, handelsmerken, handelsgeheimen, productkennis, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, evenals alle vertrouwelijke informatie in de documentatie die bij de producten, hun onderdelen of waarvan de Klant bekend kunnen worden gemaakt bij het sluiten van de overeenkomst met Elenos Srl, blijven het exclusieve eigendom van Elenos Srl. Alle gebruikte onderdelen en materialen, de montagetechnieken, instructiehandleidingen, garanties en alles waarin deze clausules voorzien, worden beschouwd als een industrieel geheim en worden als zodanig in de eerste plaats beschermd door de Italiaanse wet en door de relevante EU-wetgeving, evenals gegarandeerd door internationale overeenkomsten in van kracht op de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

De Klant is niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen oneigenlijk gebruik van de bovenstaande informatie en rechten, maar ook voor het gebruik ervan door derden na gebrek aan zorgvuldige bewaring op hun terreinen en gebrek aan bescherming daarvan door de Klant; dergelijk gedrag leidt tot verantwoordelijkheid van de klant jegens Elenos Srl voor eventuele schade die laatstgenoemde lijdt die kan worden toegeschreven aan dergelijke nalatigheden.

H) Referentievoorschriften
Deze relatie wordt beheerst door de Italiaanse regelgeving en voor alles wat niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien, worden de regels van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek van toepassing geacht. Beide partijen stemmen ermee in zich definitief te onderwerpen aan de Italiaanse jurisdictie, en zien af ​​van elke toekomstige uitzondering op dit punt.

I) Bevoegde rechtbank
Voor elk juridisch geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst, komen de partijen overeen dat de rechtbank van Ferrara - Italië de exclusieve jurisdictie heeft. Deze conventionele afwijking van de territoriale bevoegdheid is, volgens de algemene opvatting van de partijen, gerechtvaardigd door de noodzaak om het beginsel van een redelijke duur van de procedure te beschermen, met name vergemakkelijkt door de mogelijkheid van snellere en goedkopere toegang door de door de rechtbank benoemde deskundigen of adviseurs voor de productieketen van de Elenos Srl-producten, gevestigd op haar maatschappelijke zetel in Poggio Renatico (FE).

J) Privacy
De klant stemt uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en verwerken van zijn persoonlijke gegevens, zoals geleverd in de aankooporder, door Elenos Srl in overeenstemming met wetsdecreet nr. 196 van 30 juni 2003.

Terug naar boven